trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

MP protokols nr.3 (20.01.2016.)

Metodiskās padomes sēdes
protokols Nr.3
20.01.2016.

Sēde sākās:        plkst. 11.30
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Jeļena Narica, Naļa Hohlova, Marianna Bondenkova, Regīna Solovjova.
Sēde beidzās:     plkst. 11.50

Darba kārtība:
 1. Projektu nedēļas mērķa, uzdevumu un plānojuma izstrādāšana.
 2. Programmas „Maksima savai skolai” rezultātu apspriešana.

Tika izstrādāti projektu nedēļas „Mana daudzveidīgā pasaule” mērķi un uzdevumi, pamatojoties uz kuriem katram klašu audzinātājam līdz 28.01.2016. nepieciešams sastādīt projektu nedēļas plānojumu savai klasei (Pedagoģiskās Padomes sēdes 12.01.2016. lēmums).
Mērķi:
Ø      Nodrošināt skolēniem iespēju apzināt, ka vaļasprieks nākotnē var kļūt par pamatu profesiju izvelē.
Ø      Nodrošināt skolēniem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi un radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Ø      Veidot apstākļus, lai palīdzētu skolēniem veiksmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem un centralizētajiem eksāmeniem.
Uzdevumi:
Ø      Attīstīt skolēnos prasmi strādāt ar informāciju, kā arī apkopot, sistematizēt, analizēt to;
Ø      Dažādu profesiju un vaļasprieku apzināšana;
Ø      Rosināt skolēnus atklāt savu individualitāti un radošo potenciālu;
Ø      Nostiprināt saikni skolēni – skolotāji – vecāki;
Ø      Veicināt skolēnu pašrealizāciju atbilstoši savām spējām un interesēm.
Ø      Radīt apstākļus un atbalstu skolotāju un skolēnu jaunradei, pašiniciatīvai un aktīvai darbībai.
Ø      Veidot katrā izglītojamajā interesi par apkārtējās pasaules daudzveidību;
Ø      Izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret citiem;
Ø      Organizēt skolas angļu valodas olimpiādi 7.klašu skolēniem.
Tika izanalizēts konsultāciju grafiks 9. un 12.klasēm (kurš ir saskaņots ar katru mācību priekšmeta skolotāju).
Tika nolemts:
Ø      2015./2016.mācību gadā projektu nedēļas laikā organizēt konsultācijas 9.klasēm un 12.klasēm, kā arī DD krievu valodā mutvārdu daļas 3.klasēm un 6.klasēm (skat. plānojumā).
Ø      Projektu nedēļas laikā organizēt darbu šādi: katra klase strādā ar savu klases audzinātāju, bet priekšmetu skolotāji ir palīgi.
Ø      Ceturtdien, 04.02.2016., plkst. 9.00 – 10.00 organizēt angļu valodas olimpiādi 7.klasēs (10.kab.). Atbildīgā – O.Kučerova (palīgskolotāja – soc. pedagoģe Irēna Ivanova).
Ø      Prezentāciju vai atskaiti (jebkurā veidā) par paveikto darbu projektu nedēļas laikā sagatavot līdz piektdienai, 05.02.2016.
Ø      E-klases žurnālā priekšmetu „Projektu nedēļa” aizpilda klases audzinātājs (2.-4.klasēs – 3 nodarbības dienā; 5.-12.klasēs – 4 nodarbības dienā). 9. un 12.klašu audzinātājiem jāsaskaņo skolēnu konsultāciju apmeklējumi ar priekšmetu skolotājiem. Priekšmetu skolotāji aizpilda žurnālu kā parasti, bet mācību stundas tēmas vietā raksta „Projektu nedēļa”. Neaizmirstiet arī aizpildīt individuālā darba ar skolēniem žurnālu (konsultācijas) – ja skolēni konsultācijā piedalās, tad rakstām „Konsultācija” un pievienojam skolēnus; ja konsultācijas laikā skolēnu nebija, tad rakstām „Projektu nedēļa”.
Ø      9. un 12.klašu audzinātājiem līdz 29.01.2016. iepazīstināt skolēnus ar konsultāciju grafiku.

Sēdes turpinājumā Svetlana Meiere iepazīstināja klātesošos ar to, ka programma „Maksima savai skolai” turpināsies līdz 07.02.2016. Sakrātās uzlīmes un krājkartītes var iemest īpašā kastē skolas I stāva gaitenī. līdz 14.02.2016. Klašu audzinātājiem lūgums informēt par to savas klases! Uz šo brīdi skolā ir sakrātās 9 000 uzlīmes, kurus skola pēc programmas beigšanas var apmainīt pret dažādām noderīgām precēm, kuras apkopotas katalogā.
Tika nolemts:
Katrā metodiskajā komisijā līdz 05.02.2016. apspriest „MAXIMA” piedāvājumus skolām un rakstiski iesniegt savus priekšlikumus S.Meierei.

Vadīja:                                   S.Meiere


Protokolēja:                           I.Čodare

1 komentārs:

 1. Sveiki,
  Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka misis Henrietta Fernando, cienījama privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi finanšu iespēju visiem, kam vajadzīga nekādu finansiālu palīdzību. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai jums ir nepieciešama kapitāla aizdevumu, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir pagriezts pa bankām un citām finanšu iestādēm? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs piedāvājam ātru un uzticamu saņēmējvalstīm aizdevumus starp € 5000 un € 50.000.000 ar zemu procentu likmi 2%, cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai skaidru un saprotamu noteikumiem un nosacījumiem, kas perfekti atbilstu jums.
  Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta.

  Rakstiet mums piemērot tagad: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

  AtbildētDzēst