piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Metodiskās padomes sēdes protokols Nr.1 (21.09.2016.)

Sēde sākās:        plkst. 11.30
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Regīna Solovjova, Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Sima Irišina, Jeļena Narica, Marianna Bondenkova.
Sēde beidzās:     plkst. 11.55

Darba kārtība:
1.      Iepazīšanās ar МР sastāvu.
2.      MP darba atskaites par 2015./2016.mācību gadu apspriešana.
3.      MP uzdevumi 2016./2017.mācību gadam.
4.      MP darba plāna 2015./2016.mācību gadam apspriešana.
5.      Par grozījumiem Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.
6.      Par skolēnu ZPD.
7.      2016./2017.mācību gada projektu nedēļas tēma.
8.      Organizatoriskie jautājumi.

1.      2016./2017.mācību gadā par MK vadītājiem ir norīkoti  skolotāji:
Nr.
p.k.
MK nosaukums
Mācību priekšmetu skolotāji
Vadītājas
1.       
Valodas komisija
§         Latviešu valodas un literatūras
§         Svešvalodas
§         Krievu valodas un literatūras
Ināra Čodare
Raisa Dukaļska
Sima Irišina
2.       
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu komisija
Matemātikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, ekonomikas, veselības mācības
Jeļena Narica
3.       
Cilvēka un sabiedrības komisija
Sociālzinību, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, psiholoģijas
Regīna Solovjova
4.       
Mākslas komisija
Mūzikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas, sporta
Marianna Bondenkova
5.       
Sākumskolas komisija
Sākumskolas, ētikas, kristīgās mācības
Naļa Hohlova

2016./2017.mācību gadā par metodiskās padomes vadītāju norīkota direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Meiere. Nolemts, ka Ināra Čodare protokolēs MP sēdes.

2.   Tika apspriesta MP darba atskaite par 2015./2016.mācību gadu (skat. pielikumā). Nolemts MP darbību 2015./2016.mācību gadā novērtēt labi.

3.    Tika apspriesti grozījumi Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (skat. pielikumā). Grozījumi vienbalsīgi akceptēti. Nolemts piedāvāt tos direktoram apstiprināšanai.

4.    Pamatojoties uz MK darba plāniem, tika apspriesti piedāvātie MP uzdevumi 2016./2017.mācību gadam un sastādīts MP darba plāns. M.Bondenkovas priekšlikums – organizēt skolā skolotāju kursus audzināšanas jautājumos (pamatojums – MK noteikumu Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” p.11.4, kur teikts, ka katrs pedagogs „pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī”). Priekšlikums vienbalsīgi atbalstīts.

5.     Pamatojoties uz MK piedāvājumiem, S.Meiere sastādīja vidusskolēnu ZPD tēmu sarakstu (skat. pielikumā), ar kuru septembrī klašu stundās tiks iepazīstināti vidusskolēni. Jebkurš vidusskolēns (pēc vēlmes) var paņemt  piedāvāto tēmu vai  izvēlēties citu, kā arī izvēlēties sava darba vadītāju. Nolemts sarakstu novietot metodiskajā kabinetā, lai katrs skolotājs, kurš strādā 10.-12.klasēs, varētu to papildināt un labot.

6.  Pamatojoties uz S.Meieres priekšlikumu tika vienbalsīgi nolemts projektu nedēļu nosaukt „Rēzekne un rēzeknieši”. Darba organizācijas forma – pa klasēm; priekšmetu skolotāji palīdzēs klašu audzinātājiem. 9. un 12.klasēs organizēt konsultācijas, lai veiksmīgāk sagatavotu skolēnus eksāmeniem.

7.      Skolas priekšmetu olimpiādes nolemts organizēt atbilstoši Rēzeknes pilsētas IP olimpiāžu plānam 2016./2017.mācību gadam (skat. pielikumā). Grafiks novietots e-klasē.

8.    Tika sastādīts II, III un IV stāva stendu noformējuma grafiks 2016./2017.mācību gadam. 


9.  Sakarā ar skolēnu vecāku sūdzībām par bērnu somu smagumu, tiek piedāvāts priekšmetu skolotājiem plānot darbu klasē tā, lai skolēni varētu vai nu atstāt mācību grāmatas mājas, vai nu, otrādi, atstāt tās kabinetā.

svētdiena, 2016. gada 11. septembris

MP protokols (06.04.2016.)

Sēde sākās:        plkst. 11.30
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Sima Irišina, Jeļena Narica, Naļa Hohlova, Marianna Bondenkova, Igors Sergejevs.
Sēde beidzās:     plkst. 11.50

Darba kārtība:
1.      Vidusskolēnu ZPD izstrādāšanas jautājumu apspriešana.

Tika izskatīta situācija ar skolēnu ZPD mūsu skolā un apspriestas ZPD tēmas, ar kurām skolēni šogad piedalījās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Šogad tikai viens mūsu skolas skolēns (Edgars Tarvids 12.b) izstrādāja ZPD bioloģijā un piedalījās šajā konkursā Daugavpilī. Visi MK vadītāji un daži mūsu skolas skolotāji apmeklēja semināru par ZPD izstrādāšanu un aizstāvēšanu, kas notika R1VĢ.
Lai uzlabotu situāciju ar vidusskolēnu ZPD tika nolemts:
§ Katram skolotājam, kurš strādās 10.-12.klasēs 2016./2017.māc.gadā līdz 15.08.2016. piedāvāt kaut vienu ZPD tēmu jebkurā jomā (var piedāvāt ne tikai sava mācību priekšmeta tēmas) apspriešanai MK sēdē. MK vadītājiem apkopot informāciju un nodot direktora vietniecei S.Meierei.
§ S.Meierei pedagoģiskajā sēdē augustā piedāvāt pedagogiem apkopotu ZPD tēmu sarakstu, ar kuru septembrī klašu stundās arī iepazīstināt vidusskolēnus. Jebkurš vidusskolēns (pēc vēlmes) var paņemt  piedāvāto tēmu vai  izvēlēties citu, kā arī izvēlēties sava darba vadītāju.
§ Visi vidusskolēnu ZPD tiks izskatīti skolas skatē martā. Katru mācību gadu tiks izveidota komisija, kuras sastāvā būs MK vadītāji un skolas administrācijas pārstāvji. S.Meierei sadarbībā ar MK vadītājiem līdz 2016./2017.mācību gada I semestra beigām  izstrādāt ZPD vērtēšanas skalu. Katrs skates dalībnieks saņems atzīmi par darbu.
§ Katrs vidusskolēns, kurš triju gadu laikā izstrādās ZPD un piedalīsies skolas ZPD skatē, beidzot vidusskolu, saņems skolas apliecinājumu (izziņu) par ZPD aizstāvēšanu, kurā tiks ierakstīta darba tēma, joma, vadītājs un saņemtā atzīme.

trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

MP protokols nr.3 (20.01.2016.)

Metodiskās padomes sēdes
protokols Nr.3
20.01.2016.

Sēde sākās:        plkst. 11.30
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Jeļena Narica, Naļa Hohlova, Marianna Bondenkova, Regīna Solovjova.
Sēde beidzās:     plkst. 11.50

Darba kārtība:
 1. Projektu nedēļas mērķa, uzdevumu un plānojuma izstrādāšana.
 2. Programmas „Maksima savai skolai” rezultātu apspriešana.

Tika izstrādāti projektu nedēļas „Mana daudzveidīgā pasaule” mērķi un uzdevumi, pamatojoties uz kuriem katram klašu audzinātājam līdz 28.01.2016. nepieciešams sastādīt projektu nedēļas plānojumu savai klasei (Pedagoģiskās Padomes sēdes 12.01.2016. lēmums).
Mērķi:
Ø      Nodrošināt skolēniem iespēju apzināt, ka vaļasprieks nākotnē var kļūt par pamatu profesiju izvelē.
Ø      Nodrošināt skolēniem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi un radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Ø      Veidot apstākļus, lai palīdzētu skolēniem veiksmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem un centralizētajiem eksāmeniem.
Uzdevumi:
Ø      Attīstīt skolēnos prasmi strādāt ar informāciju, kā arī apkopot, sistematizēt, analizēt to;
Ø      Dažādu profesiju un vaļasprieku apzināšana;
Ø      Rosināt skolēnus atklāt savu individualitāti un radošo potenciālu;
Ø      Nostiprināt saikni skolēni – skolotāji – vecāki;
Ø      Veicināt skolēnu pašrealizāciju atbilstoši savām spējām un interesēm.
Ø      Radīt apstākļus un atbalstu skolotāju un skolēnu jaunradei, pašiniciatīvai un aktīvai darbībai.
Ø      Veidot katrā izglītojamajā interesi par apkārtējās pasaules daudzveidību;
Ø      Izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret citiem;
Ø      Organizēt skolas angļu valodas olimpiādi 7.klašu skolēniem.
Tika izanalizēts konsultāciju grafiks 9. un 12.klasēm (kurš ir saskaņots ar katru mācību priekšmeta skolotāju).
Tika nolemts:
Ø      2015./2016.mācību gadā projektu nedēļas laikā organizēt konsultācijas 9.klasēm un 12.klasēm, kā arī DD krievu valodā mutvārdu daļas 3.klasēm un 6.klasēm (skat. plānojumā).
Ø      Projektu nedēļas laikā organizēt darbu šādi: katra klase strādā ar savu klases audzinātāju, bet priekšmetu skolotāji ir palīgi.
Ø      Ceturtdien, 04.02.2016., plkst. 9.00 – 10.00 organizēt angļu valodas olimpiādi 7.klasēs (10.kab.). Atbildīgā – O.Kučerova (palīgskolotāja – soc. pedagoģe Irēna Ivanova).
Ø      Prezentāciju vai atskaiti (jebkurā veidā) par paveikto darbu projektu nedēļas laikā sagatavot līdz piektdienai, 05.02.2016.
Ø      E-klases žurnālā priekšmetu „Projektu nedēļa” aizpilda klases audzinātājs (2.-4.klasēs – 3 nodarbības dienā; 5.-12.klasēs – 4 nodarbības dienā). 9. un 12.klašu audzinātājiem jāsaskaņo skolēnu konsultāciju apmeklējumi ar priekšmetu skolotājiem. Priekšmetu skolotāji aizpilda žurnālu kā parasti, bet mācību stundas tēmas vietā raksta „Projektu nedēļa”. Neaizmirstiet arī aizpildīt individuālā darba ar skolēniem žurnālu (konsultācijas) – ja skolēni konsultācijā piedalās, tad rakstām „Konsultācija” un pievienojam skolēnus; ja konsultācijas laikā skolēnu nebija, tad rakstām „Projektu nedēļa”.
Ø      9. un 12.klašu audzinātājiem līdz 29.01.2016. iepazīstināt skolēnus ar konsultāciju grafiku.

Sēdes turpinājumā Svetlana Meiere iepazīstināja klātesošos ar to, ka programma „Maksima savai skolai” turpināsies līdz 07.02.2016. Sakrātās uzlīmes un krājkartītes var iemest īpašā kastē skolas I stāva gaitenī. līdz 14.02.2016. Klašu audzinātājiem lūgums informēt par to savas klases! Uz šo brīdi skolā ir sakrātās 9 000 uzlīmes, kurus skola pēc programmas beigšanas var apmainīt pret dažādām noderīgām precēm, kuras apkopotas katalogā.
Tika nolemts:
Katrā metodiskajā komisijā līdz 05.02.2016. apspriest „MAXIMA” piedāvājumus skolām un rakstiski iesniegt savus priekšlikumus S.Meierei.

Vadīja:                                   S.Meiere


Protokolēja:                           I.Čodare

otrdiena, 2015. gada 29. septembris

Apsveikums Skolotāju dienā

Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu maize vai māja,
Doma vai sapnis, un zināt,
Ka ir kāds, kas to saņem…
                                 /Zenta Mauriņa/

Cienījamie Rēzeknes 2.vidusskolas pedagogi!
Sveicot Skolotāju dienā, novēlam Jums  stipru veselību, spēku un izturību, sapratni un mīlestību, mirdzumu acīs un dzīvesprieku, gandarījumu par katru dienu un par padarīto darbu! 
Rēzeknes 2.vidusskolas
direktors un administrācija


«Учитель должен быть, прежде всего, человеком.
Любите не школу, а детей, приходящих в школу,
любите не книги о действительности,
 а саму действительность...»
П. Блонский

Дорогие педагоги Резекненской средней школы №2!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём Учителя! Искренне желаем вам крепкого здоровья, выдержки, взаимопонимания, гармонии с собой и с окружающим миром и простого человеческого счастья! Будьте оптимистичны и получайте удовлетворение от каждого прожитого дня и от проделанной работы! С любовью относитесь к своим ученикам и к своей работе!
Директор и администрация

Резекненской средней школы №2

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Skolas mērķis un uzdevumi 2015./2016.mācību gadam

Mērķis: Radoša un inovatīva pieeja skolēnu, vecāku un skolotāju aktīvajā daudzpusīgajā sadarbībā, kā pamats skolēnu mācīšanas un mācīšanās motivācijas paaugstināšanai, patriotiskās audzināšanas attīstībai un kvalitatīvas, mūsdienīgas izglītības iegūšanai.
Uzdevumi:
 • Īstenot un kvalitatīvi realizēt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši Valsts vispārējās pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem;
 • Izmantot dažādas mācību formas un metodes, sagatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, lai uzlabotu eksāmenu rezultātus;
 • Turpināt integrēto mācību stundu un pasākumu organizēšanu skolēnu dzīvesdarbības prasmju attīstībai;
 • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs;
 • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un skolas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā;
 • Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, skolas, pilsētas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību;
 • Organizēt skolas sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu, lai ieinteresētu skolēnus par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta uz praktisko, ar reālo dzīvi saistīto darbību (izzinot, eksperimentējot, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas) un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem;
 • Turpināt veicināt skolas piedalīšanos starptautiskajos projektos;
 • Pēc nepieciešamības un finansiālajām iespējām papildināt skolas materiālo bāzi un uzlabot estētisko vidi.

Metodiskās padomes sēdes protokols Nr.1 (09.09.2015.)

Sēde sākās:        plkst. 15.10
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Regīna Solovjova, Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Sima Irišina, Jeļena Narica, Naļa Hohlova, Marianna Bondenkova.
Sēde beidzās:     plkst. 16.10

Darba kārtība:
1.      Iepazīšanās ar МР sastāvu.
2.      MP darba atskaites par 2014./2015.mācību gadu apspriešana.
3.      MP uzdevumi 2015./2016.mācību gadam.
4.      Par mācību programmām un izglītības standartiem 2015./2016.mācību gadam.
5.      MP darba plāna 2015./2016.mācību gadam apspriešana.
6.      Organizatoriskie jautājumi.

1.      2015./2016.mācību gadā par MK vadītājiem ir norīkoti  skolotāji:
Nr.
p.k.
MK nosaukums
Mācību priekšmetu skolotāji
Vadītājas
1.       
Valodas komisija
§         Latviešu valodas un literatūras
§         Svešvalodas
§         Krievu valodas un literatūras
Ināra Čodare
Raisa Dukaļska
Sima Irišina
2.       
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu komisija
Matemātikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, ekonomikas, veselības mācības
Jeļena Narica
3.       
Cilvēka un sabiedrības komisija
Sociālzinību, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, psiholoģijas
Regīna Solovjova
4.       
Mākslas komisija
Mūzikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas, sporta
Marianna Bondenkova
5.       
Sākumskolas komisija
Sākumskolas, ētikas, kristīgās mācības
Naļa Hohlova

2015./2016.mācību gadā par metodiskās padomes vadītāju norīkota direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Meiere. Nolemts, ka Ināra Čodare protokolēs MP sēdes.

2.    Tika apspriesta MP darba atskaite par 2014./2015.mācību gadu (skat. pielikumā). Nolemts MP darbību 2014./2015.mācību gadā novērtēt labi.

3.  Tika apspriesti piedāvātie MP uzdevumi 2015./2016.mācību gadam (skat. darba plānā). Priekšlikumu un papildinājumu nav.

4.  S.Meiere atgādināja, ka informācija par mācību priekšmetu standartiem, pēc kuriem jāstrādā 2015./2016.mācību gadā, ir metodiskajā kabinetā. Tika nolemts MK sēdēs līdz 30.09.2015. izskatīt mācību programmas priekšmetos, pēc kuriem skolotāji strādās 2015./2016. mācību gadā. MK sēdes protokolus līdz 30.09.2015. nodot S.Meierei.

5.   Pamatojoties uz MP uzdevumiem un uz MK priekšlikumiem tika vienbalsīgi nolemts projektu nedēļu nosaukt „Mana daudzveidīgā pasaule”. Darba organizācijas forma – pa klasēm; priekšmetu skolotāji palīdzēs klašu audzinātājiem. 9. un 12.klasēs organizēt konsultācijas, lai veiksmīgāk sagatavotu skolēnus eksāmeniem.

6.      Skolas priekšmetu olimpiādes nolemts organizēt atbilstoši Rēzeknes pilsētas IP olimpiāžu plānam 2015./2016.mācību gadam (skat. pielikumā). Grafika kopijas tiks nodotas MK vadītājiem. Vienbalsīgi tika nolemts piedāvāt Izglītības Pārvaldei grozīt Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem 2015./2016.mācību gadā, papildinot p.2.6 ar vārdiem: „1.-9.klašu izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, ir tiesīgs izvēlēties olimpiādes pierakstu un uzdevumu izpildīšanas valodu – mācībvalodu vai latviešu valodu (izņemot olimpiādes svešvalodās un latviešu valodas olimpiādi)”.

7.   Tika sastādīts III un IV stāva stendu noformējuma grafiks 2015./2016.mācību gadam. (skat. pielikumā). Vienbalsīgi nolemts atstāt un mācību gada laikā papildināt III stāvā Skolas Parlamenta izstādi par skolas olimpiāžu uzvarētājiem.

8.   S.Meiere atgādināja, ka skolas Metodiskajai Padomei ir izveidots savs blogs, kur regulāri novietota svarīga informācija par MP darbību (http://rez2vskmp.blogspot.com/). S.Meiere informēja, ka informācijai par skolu var tagad arī sekot facebookā - Rēzeknes 2.vidusskola (https://www.facebook.com/pages/R%C4%93zeknes-2-vidusskola/164333070293950)

9.   S.Meiere uzaicināja MK vadītājus mudināt skolotājus 2015./2016.mācību gadā aktīvi piedalīties pilsētas radošuma mēnesī.


Vadīja:                                   S.Meiere


Protokolēja:                           I.Čodare

otrdiena, 2015. gada 18. augusts

UZMANĪBU!

Cienījamie pedagoģi!
Pedagoģiskā sēde notiks 25.08.2015. plkst. 10.00 aktu zālē.
Skolas pieņemšana notiks 26.08.2015. plkst. 11.45.
Svinīgs pasākums, kurš veltīts Zinību dienai, notiks 01.09.2015. plkst. 10.00 skolas sporta laukumā (slikto laika apstākļu gadījumā - Zilajā sporta zālē).
Ar cieņu, Svetlana Meiere