MP reglaments

Rēzeknes 2.vidusskolas Metodiskās Padomes
darba plāns 2015./2016.mācību gadam
Apzīmējumi:
MP – Metodiskā Padome
MK – metodiskā komisija
B – bibliotekāre
P – pedagogi
SD – sanāksmes pie direktora
IP – Izglītības pārvalde
DV1 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā S.Meiere
DV2 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā  A.Bombira
DV3 – direktora vietniece informātikas jautājumos M.Sergejeva
DV4 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā M.Smirnova
PP – pedagoģiskā padome

MP uzdevumi:
* Īstenot un kvalitatīvi realizēt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši Valsts vispārējās pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem;
*      Izmantot dažādas mācību formas un metodes, sagatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, lai uzlabotu eksāmenu rezultātus;
*  Turpināt integrēto mācību stundu un pasākumu organizēšanu skolēnu dzīvesdarbības prasmju attīstībai;
*    Organizēt skolas sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu, lai ieinteresētu skolēnus par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta uz praktisko, ar reālo dzīvi saistīto darbību (izzinot, eksperimentējot, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas) un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.

Nr. p/k
Pasākumi
Laiks
Atbildīgais
Izskatīšana
Piezīmes
1.
Plānošana
1.1.
MP darba plānošana
09.2015.
DV1
MP sanāksmē

1.2.
MK darba plānošana
08.-09.2015.
MK vadītāji
MP sanāksmē

1.3.
Tālākizglītības kursu plānošana
Pēc nepieciešamības un pēc IP piedāvājuma
DV3


1.4.
Tālākizglītības kursu fiksēšana VIIS datu bāzē
Mācību gada laikā
P, V.Aļohina


1.5.
Mācību programmu priekšmetos izskatīšana un apstiprināšana
09.2015.
DV1
MK, MP

1.6.
Tematisko plānu apspriešana
09.2015.
MK, DV1, DV2


2.
Pedagogu tālākizglītības organizēšana
2.1.
Skolēnu ZPD
Mācību gada laikā
P
MK, MP

2.2.
Skolotāju piedalīšanās Radošuma mēnesī
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
MK, DV1
MK, MP, IP

2.3.
Tālākizglītības kursu apmeklēšana
Mācību gada laikā
P, DV3
MK, MP

2.4.
Tālākizglītības metodiskās bāzes pārskats, iegāžu plānošana
Mācību gada laikā
B
MK, MP, SD

2.5.
Tālākizglītības kursi skolotājiem, kuri strādā ar skolēniem ar grūtībām mācīšanās (spec. pr.)
09.-10.2015.
DV1


3.
Pieredzes apmaiņa, semināri, ārpusklases pasākumi
3.1.
Piedalīšanās Latgales krievu valodas un literatūras skolotāju konferencē Daugavpilī
28.10.2015.
S.Irišina

MK

3.2.
Darbu paņēmieni ar tekstu krievu valodas un literatūras stundās
04.2016.
R.Mihailova
L.Mjasnikova
MK

3.3.
Krievu literatūras un vizuālās mākslas integrētā stunda
03.2016.
D.Pirožkina, I.Nartiše
MK, MP

3.4.
Tatjanas dienas konkurss
11.2015.-01.2016.
LAPRJAL,
MK, DV, klašu audzinātāji
MK, SD

3.5.
Karjeras nedēļa
12.-16.10.2015.
MK, DV, klašu audzinātāji
SD, MK

3.6.
Krievu kultūras dienas. Totālu diktāts
04.2016.
Krievu valodas MK
MK

3.7.
Svētku dienas:
121 g. rakstniekam J.Tiņanovam. /fotoizstāde,  deklamācijas konkurss/
60 g. dzejniekam J.Šešolinam
/izstāde un vakars/
5.10.2015.- 16.10.2015.

30.11.2015.-11.12.2015.
Krievu valodas MK
MK

3.8.
Konkurss „Krievu lācēns”
12.11.2015.
Krievu valodas MK
MK

3.9.
Seminārs skolotājiem:
Veiksmīgas saskarsmes pamati ar skolēnu vecākiem
I semestrī
DV1
SD, MP

3.10.
Kulturoloģija:
Kultūras kanona konkurss 2015.-2016. „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”
mācību gada laikā
R.Solovjova
MK

3.11.
Ārpusklases pasākumi veltītie  Lāčplēšu dienai un Latvijas proklamēšanai.
10.- 17.11.2015.
12.kl. audz.
 R. Solovjova
SD

3.12.
Tematisko zīmējumu izstādes 5.stavā
mācību gada laikā
I.Nartiše
MK

3.13.
Skolēnu piedalīšanās pilsētas sporta sacensībās un sporta dienās
Mācību gada laikā
Sporta skolotāji
SD

3.14.
Noformēšana “Maslenicai”
Izstāde „Mātes dienai”
Marts
Maijs
J.Matvejevs
G.Fedkina
MK

3.15.
Mācību stundu savstarpēja apmeklēšana
mācību gada laikā
MK vadītāji
MK

3.16.
Matemātiskā nedēļa
aprīlis
Matemātikas skolotāji
MK, MP

3.17.
Tematisko stendu noformēšana II un IV stāvā
mācību gada laikā, saskaņā ar grafiku
MK vadītāji
MK, MP, SD
Grafiks pielikumā
3.18.
Pasākums „Kad satiekas draugi…”, kurš veltīts ģimenes dienai
05.2015.
DV1,
I.Onufrijeva, L.Taškāne
Sākumskolas skolotāju MK

3.19.
Seminārs Rēzeknes Poļu skolā ,,Tēvu diena. Dziļajos dzidrajos ūdeņos kopā ar tēti.,,.
18.09.15.
Poļu skolas skolotāji
Sākumskolas skolotāju MK

3.20.
Seminārs 6.vsk.
Februāris
6.vsk. skolotāji
Sākumskolas skolotāju MK

3.21.
Skolēnu kavējumu iemeslu un mācību sasniegumu analīze
12.2015.
06.2016.
MK vadītāji
MK, PP

3.22.
Piedalīšanās MA organizētajos semināros, pasākumos
Pēc MA darba plāna mācību gada laikā
MA, MK vadītāji
MK

3.23.
Radošā darbnīca mākslas skolā
Pavasara brīvlaikā
N.Hohlova
MK

3.24.
Seminārs Rēzeknes 3. vsk par pirmo Lasām grāmatu par internetu 5-7 gadus veciem bērniem „Vaifija skola”
23.09.2015.
N.Hohlova
MK

3.25.
Nodarbības ar nākamajiem pirmklasniekiem
Mācību gada laikā
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK, DV4
SD, PP, MP

3.26.
Skolas noformēšana un izstāžu organizēšana svētkiem
Mācību gada laikā
Mākslas MK, sākumskolas skolotāji
SD, PP, MP

3.27.
Publiskās runas konkurss un skatuves runas konkurss
2015./2016.m.g. II semestrī
Valodu MK
MK, SD

3.28.
Projektu nedēļas organizēšana „Mana daudzveidīgā pasaule”
01.-05.02.2015.
DV1, DV2, DV3, MK
SD, PP

3.29.
Seminārs skolotājiem un vidusskolēniem:
„ZPD izstrādāšanas un aizstāvēšanas pamati”
II semestrī
DV1
MK, MP

3.30.
Seminārs Daugavpilī „Krievu valoda mazākumtautību skolās”
Rudens brīvlaikā
Sākumskolas skolotāji
Sākumskolas skolotāju MK

3.31.
Seminārs Valmierā „Iespēju tilts”
Pavasara brīvlaikā
Sākumskolas skolotāji
Sākumskolas skolotāju MK

3.32.
Ekskursija uz poligonu
16.09.2015.
Sākumskolas skolotāji
Sākumskolas skolotāju MK

3.33.
Latgales reģiona 6. atklātajā angļu valodas olimpiādē (10.-12.klasēm)
decembris
Angļu valodas skolotāji
Angļu valodas MK

3.34.
Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas olimpiādē (pamatskolā)
2.semestris
I. Raginska
Angļu valodas MK

3.35.
Integrētās stundas vadīšana
2.semestris
I.Gorsvāne
MK, MP, DV1

3.36.
Skolotāja radošā darba veidošana (1.posms)
2.semestris
A.Kušnere
MK, MP, DV1

3.37.
Valodas nedēļa skolā „Rainim un Aspazijai - 150” (ar noslēguma koncertu 6.vsk.)
09.2015.
LAT2 sk.
MK, MP

4.
Valsts pārbaudes un diagnosticējošie darbi
4.1.
Centralizēto eksāmenu 9. un 12.klasēs organizēšana
03.2016.,
05.-06.2016. saskaņā ar grafiku
DV1
SD, PP
28.04.2015. MK noteikumi Nr.209
4.2.
Valsts pārbaudes darbu 9.klasēs un 12.klasēs organizēšana un rezultātu apkopošana
05.-06.2016., saskaņā ar grafiku
DV1, DV2, P
SD, PP
4.3.
Diagnosticējošo darbu 3., 6., 8., 9., 10., 11.klasēs organizēšana un izvērtēšana
Mācību gada laikā saskaņā ar grafiku
DV1, DV2, P
MK, SD
4.4.
9. un 12.klašu skolēnu gatavošanās eksāmeniem. Konsultāciju organizēšana
Projektu nedēļas laikā
DV1, P
MK, SD

5.
Olimpiādes
5.1.
Skolas, pilsētas un novada olimpiāžu organizēšana
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
DV1, MK vadītāji sadarbībā ar IP
MK, MP

5.2.
Skolēnu piedalīšanos skolas, pilsētas, novada un valsts olimpiādēs
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
DV1, P, MK vadītāji


5.3.
Skolas angļu valodas olimpiāde 7.klases skolēniem
02.2015.
R.Dukaļska
MK


Apspriests MP sēdē                                        Sastādīja                               Svetlana Meiere
23.09.2015. (protokols nr.2)

1 komentārs:

 1. After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS
  AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346

  AtbildētDzēst