MP darba plāns

Apstiprināts
ar Rēzeknes 2.vidusskolas
direktora rīkojumu nr.62
no 29.09.2016.
Rēzeknes 2.vidusskolas Metodiskās Padomes
darba plāns 2016./2017.mācību gadam
Apzīmējumi:
MP – Metodiskā Padome
MK – metodiskā komisija
B – bibliotekāre
P – pedagogi
SD – sanāksmes pie direktora
IP – Izglītības pārvalde
DV1 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā S.Meiere
DV2 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā  A.Bombira
DV3 – direktora vietniece informātikas jautājumos M.Sergejeva
DV4 – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā M.Smirnova
PP – pedagoģiskā padome

MP uzdevumi:
*      Īstenot un kvalitatīvi realizēt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši Valsts vispārējās pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem;
*      Turpināt integrēto mācību stundu un pasākumu organizēšanu skolēnu dzīvesdarbības prasmju attīstībai;
*      Aktualizēt skolēnu ZPD un radošo darbu izstrādi;
*      Aktīvi izmantot jaunus metodiskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā

Nr. p/k
Pasākumi
Laiks
Atbildīgais
Izskatīšana
Piezīmes
1.
Plānošana
1.1.
MP darba plānošana
09.2016.
DV1
MP sanāksmē

1.2.
MK darba plānošana
08.-09.2016.
MK vadītāji
MP sanāksmē

1.3.
Tālākizglītības kursu plānošana
Pēc nepieciešamības un pēc IP piedāvājuma
DV1


1.4.
Tālākizglītības kursu fiksēšana VIIS datu bāzē
Mācību gada laikā
P, V.Aļohina


1.5.
Mācību programmu priekšmetos izskatīšana un apstiprināšana
09.2016.
DV1
MK, MP

1.6.
Tematisko plānu apspriešana
09.2016.
MK, DV1, DV2


2.
Pedagogu tālākizglītības organizēšana
2.1.
Skolēnu ZPD
Mācību gada laikā
P
MK, MP

2.2.
Skolotāju piedalīšanās Radošuma mēnesī
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
MK, DV1
MK, MP, IP

2.3.
Tālākizglītības kursu apmeklēšana
Mācību gada laikā
P, DV1
MK, MP

2.4.
Tālākizglītības metodiskās bāzes pārskats, iegāžu plānošana
Mācību gada laikā
B
MK, MP, SD

2.5.
Tālākizglītības kursi skolotājiem, kuri strādā ar skolēniem ar grūtībām mācīšanās (spec. pr.)
Pēc nepieciešamības
DV1


2.6.
Skolotāju kursi audzināšanas jautājumos (6 st.)
Mācību gada laikā
DV1


3.
Pieredzes apmaiņa, semināri, ārpusklases pasākumi
3.1.
Piedalīšanās Latgales krievu valodas un literatūras skolotāju konferencē Daugavpilī
26.10.2016.
S.Irišina
MK

3.2.
„Sešas domāšanas cepures” mācību procesā
08.11.2016.
S.Irišina
MK

3.3.
Pētnieciska darbība krievu valodas stundā
28.03.2017.
R.Mihailova
MK

3.4.
Piedalīšanās LAPRJAL asociācijā Rīgā
12.2016.
S.Irišina
MK

3.5.
Tatjanas dienas konkurss
11.2016.-01.2017.
LAPRJAL,
MK, DV, klašu audzinātāji
MK, SD

3.6.
Karjeras nedēļa
10.-14.10.2015.
MK, DV, klašu audzinātāji
SD, MK

3.7.
Krievu kultūras dienas. Totāls diktāts
04.2017.
Krievu valodas MK
MK

3.8.
Jubileju grāmatu
izstādes
Mācību gada laikā
Krievu valodas MK
MK

3.9.
Sociālo zinību konkurss
“Morāles normas un ētiskās vērtības mūsdienās”
27.03.2017.
J. Pukste
MK

3.10.
Aicināt skolēnus piedalīties starptautiskajā konkursā “Vēsture ap mums”
2016./2017.m.g.
R. Solovjova
J. Pukste
I. Nartiše
MK

3.11.
Sociālo zinību pilsētas konkurss Nauda - (Eiro)
Pēc pilsētas plāna
I.Nartiše
MK

3.12.
Atklāta stunda pilsētas sociālo zinību skolotājiem. Tēma
”Nekur nav tik labi kā mājās”
10.11.2017.
plkst.9.50
R. Solovjova
MK, MA

3.13.
Izstāde IV stāvā, kura veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai
7.-30.11.2016.
R. Solovjova
SD, MK

3.14.
Tematisko zīmējumu izstādes 5.stavā
mācību gada laikā
I.Nartiše
MK

3.15.
Skolēnu piedalīšanās pilsētas sporta sacensībās un sporta dienās
Mācību gada laikā
Sporta skolotāji
SD, MK

3.16.
Izstāde „Mātes dienai”
Maijs
Mājturības un tehnoloģiju skolotāji
MK

3.17.
Noformēšana “Maslenicai”
Izstāde „Mātes dienai”
Marts
Maijs
J.Matvejevs
G.Fedkina
MK

3.18.
Mācību stundu savstarpēja apmeklēšana
mācību gada laikā
MK vadītāji
MK

3.19.
Matemātiskā nedēļa
aprīlis
Matemātikas skolotāji
MK, MP

3.20.
Tematisko stendu noformēšana II, III un IV stāvā
mācību gada laikā, saskaņā ar grafiku
MK vadītāji
MK, MP, SD
Grafiks pielikumā
3.21.
Pasākums „Kad satiekas draugi…”, kurš veltīts ģimenes dienai
05.2017.
DV1,
N.Hohlova, T.Pavlāne
Sākumskolas skolotāju MK

3.22.
Ābeces svētki
Janvāris
D.Ertmane
M.Pavlāne
Sākumskolas skolotāju MK

3.23.
Skolēnu kavējumu iemeslu un mācību sasniegumu analīze
12.2016.
06.2017.
MK vadītāji
MK, PP

3.24.
Piedalīšanās MA organizētajos semināros, pasākumos
Pēc MA darba plāna mācību gada laikā
MA, MK vadītāji
MK

3.25.
Radošā darbnīca mākslas skolā
Pavasara brīvlaikā
N.Hohlova
MK

3.26.
Nodarbības ar nākamajiem pirmklasniekiem
Mācību gada laikā
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK, DV4
SD, PP, MP

3.27.
Skolas noformēšana un izstāžu organizēšana svētkiem
Mācību gada laikā
Mākslas MK, sākumskolas skolotāji
SD, PP, MP

3.28.
Publiskās runas konkurss un skatuves runas konkurss
2016./2017.m.g. II semestrī
Valodu MK
MK, SD

3.29.
Projektu nedēļas organizēšana „Rēzekne un rēzeknieši”
01.-05.02.2016.
DV1, DV2, DV3, MK
SD, PP

3.30.
Vidusskolēnu ZPD un radošo darbu aizstāvēšana
II semestrī
DV1
MK, MP

3.31.
Integrētās stundas vadīšana
2.semestrī
I.Gorsvāne
MK, MP, DV1

3.32.
Skolotāja radošā darba prezentācija
2.semestrī
O.Budrevska
MK, MP, DV1

3.33.
4.stāva stenda noformējums ”Skolēnu radošie darbi literatūrā”
09.2016.
LAT2 sk.
MK

3.34.
Atbalsts skolas organizētajiem 18.novembram pasākumiem
11.2016.
LAT2 sk.
MK, SD

3.35.
Gadskārtu un valsts svētku pieminēšana LAT2 stundās
Mācību gada laikā
LAT2 sk.
MK

3.36.
Valodas pēcpusdiena 3.b, 4.b klasēm
2.semestrī
I.Čodare
O.Budrevska
MK

3.37.
Pasākums ”7 dienas ar amerikāņu filmu un televīzijas producentu, scenāristu un aktieri Voltu Disneju” veltīts 115. gadu jubilejai.
2.semestris
Svešvalodu skolotāji
Svešvalodu MK

3.38.
Pasaka’’ Teremok”
2.semestris
I. Petuhova
Svešvalodu MK

3.39.
Tikšanās ar ārzemniekiem no „AICIS” un” Pasaule mūsu mājā”
visu gada laikā
M. Smirnova
skolotāji
SD, MK

3.40.
Seminārs skolotājiem (tēma tiks precizēta)
2.semestrī
DV1
SD, MP

4.
Valsts pārbaudes un diagnosticējošie darbi
4.1.
Centralizēto eksāmenu 9. un 12.klasēs organizēšana
03.2017.,
05.-06.2017. saskaņā ar grafiku
DV1
SD, PP
03.05.2016. MK noteikumi Nr.269
4.2.
Valsts pārbaudes darbu 9.klasēs un 12.klasēs organizēšana un rezultātu apkopošana
05.-06.2017., saskaņā ar grafiku
DV1, DV2, P
SD, PP
4.3.
Diagnosticējošo darbu 3., 6., 8., 9., 10., 11.klasēs organizēšana un izvērtēšana
Mācību gada laikā saskaņā ar grafiku
DV1, DV2, P
MK, SD
4.4.
9. un 12.klašu skolēnu gatavošanās eksāmeniem. Konsultāciju organizēšana
Projektu nedēļas laikā
DV1, P
MK, SD

5.
Olimpiādes
5.1.
Skolas, pilsētas un novada olimpiāžu organizēšana
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
DV1, MK vadītāji sadarbībā ar IP
MK, MP

5.2.
Skolēnu piedalīšanos skolas, pilsētas, novada un valsts olimpiādēs
Mācību gada laikā atbilstoši plānam
DV1, P, MK vadītāji
MK
Plāns pielikumā
5.3.
Skolas angļu valodas olimpiāde 7.klasēm
februāris
R.Dukaļska
O.Kučerova
I.Petuhova
Svešvalodu MK

5.4.
Latgales reģiona 7. atklātajā angļu valodas olimpiādē
decembris
I.Raginska
I.Petuhova
Svešvalodu MK

5.5.
Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas olimpiādē (pamatskolā)
2.semestris
I.Raginska
O.Kučerova
Svešvalodu MK

5.6.
Pilsētas vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm
novembris
M.Smirnova
Svešvalodu MK1 komentārs:

 1. After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS
  AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346

  AtbildētDzēst