MP sēdes protokols nr.2 (23.12.2014.)

Metodiskās padomes sēdes
protokols Nr.2

23.12.2014.

Sēde sākās:        plkst. 10.00
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   MK vadītājas, priekšmetu skolotāji (skat. reģ. lapā).
Sēde beidzās:     plkst. 11.10

Darba kārtība:
izstrādāt vienotas prasības, kritērijus un vērtēšanas skalu skolēnu radošo darbu (prezentācijas, esejas,…) vērtēšanai dažādos mācību priekšmetos.

Sēdes sākumā tika izskatīti dažādi skolēnu radošo darbu veidi: referāti, esejas, pārspriedumi, prezentācijas, projekti u.t.t. Tika vienbalsīgi nolemts 2.-3.klasēs skolēnu radošos darbus nevērtēt ballēs (var izmantot tikai formatīvo atzīmi), jo šajā posmā notiek skolēnu apmācība pareizi veidot radošos darbus. 4.-12.klasēs skolēnu radošos darbus vērtēt ballēs (summatīvā vērtēšana).
Sēdes turpinājumā tika izskatītas dažādas literatūrā piedāvātas prasības, kritēriji un vērtēšanas skalas skolēnu radošo darbu vērtēšanai dažādos mācību priekšmetos. Tika nolemts:
1.  katram tādam skolēnu radošajam darbam, kā referāts, eseja, pārspriedums u.t.l., atkarīgi no darba tēmas, mērķi un uzdevumiem priekšmetu skolotājs pats sastāda kritērijus un vērtēšanas skalu, ar kuriem pirms radošā darba izpildi iepazīstina skolēnus;

2.   skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšanai krievu valodā un literatūrā un latviešu valodā un literatūrā skolotāji izmanto 1.pielikumā piedāvātu tabulu (no projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” ietvaros izdotas Rokasgrāmatas latviešu valodas un literatūras skolotājam par formatīvo un summatīvo vērtēšanu, 2011.gads), ar kuru pirms radošā darba izpildi iepazīstina skolēnus;

3.  skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšanai mācību priekšmetos (izņemot krievu valodā un literatūrā, latviešu valodā un literatūrā, vizuālajā mākslā un kulturoloģijā) skolotāji izmanto 2.pielikumā piedāvātu tabulu, ar kuru pirms radošā darba izpildi iepazīstina skolēnus;

4.    skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšanai kulturoloģijā skolotājs vērtē sekojoši (par to katru reizi brīdinot skolēnus):
Darbā jābūt apmēram 10 slaidi. Kopā par darbu skolēns var saņemt 10 punktus = 10 balles.
Ø      par darba noformējumu – ne vairāk, ka1 (vai 2) punkts
Ø      par darba saturu – ne vairāk, ka 7 (vai 6) punkti
Ø      par izstāšanos – ne vairāk, ka 2 punkti.

5.   skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšanai vizuālajā mākslā skolotājs vērtē, izmantojot 3.pielikumā piedāvāto tabulu, ar kuru pirms radošā darba izpildi iepazīstina skolēnus.


1.pielikums

Skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšana
 krievu valodā un literatūrā un latviešu valodā un literatūrā

Kritēriji
Punkti
Saturs (max - 10 p.)
Ievads, kas aizrauj klausītājus
1
Skaidra argumentācijas secība
2
Pamatots argumentu plānojums: no mazāk svarīgā uz svarīgāko
3
Veiksmīgi izmantoti retoriskie līdzekļi
2
Nobeigums ar secinājumiem
1
Jauna informācija klausītājiem
1
 Valoda (max - 8 p.)
Precīza, skaidra un lēna runa, kas ļauj klausītājiem uztvert visas domas
2
Pārliecinoša runa, runā pilnos teikumos
1
Atbilstoši akcenti, nav ne monotoni, ne dramatiski pārspīlēti
1
Svarīgākās domas uzsvērtas un atkārtotas
2
Neparastu jēdzienu un svešvārdu izskaidrošana
1
Acu kontakts ar klausītājiem
1
Vizuālie materiāli (max - 8 p.)
Skolēns ir sagatavojis, piemēram, mācību plakātu, filmu vai elektronisko prezentāciju jebkurā formātā
1
Vizuālie materiāli atbilst prezentācijai
2
Materiāli ir labi sistematizēti, un tie attiecas uz tematu
1
Materiāli ir pārskatāmi un viegli izlasāmi
1
Materiāli atspoguļo tikai svarīgāko
2
Materiāli ir oriģināli un labi noformēti
1
Citi aspekti (max - 4 p.)
Skolēnam ir atbilstoša, brīva stāja, uzstāšanās rada pārliecinošu iespaidu
1
Skolēns brīvi pārvietojas, nestāv aiz pults vai galda
1
Precīzi tiek ievērots prezentācijas laiks
1
Klausītāju reakcija liecina par uzmanību un ieinteresētību
1
KOPĀ
30

Vērtēšanas tabula

Kritēriji
Saturs
Valoda
Vizuālie materiāli
Citi aspekti
KOPĀ
Maksimālais punktu skaits
10
8
8
4
30
1.skolēns (grupa)

2.skolēns (grupa)

3.skolēns (grupa)Vērtēšanas skala

Vērtējums (ballēs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkti no…
1
3
6
10
14
17
21
23
26
29
Procenti no … (%)
1
11
21
33
46
58
70
78
87
95


2.pielikums

Skolēnu tematisko prezentāciju vai projektu vērtēšanas kritēriji
 mācību priekšmetos (izņemot krievu valodā un literatūrā, latviešu valodā un literatūrā, vizuālajā mākslā un kulturoloģijā)

1. Darba struktūra (20%)
8 p.
Skolēns informāciju pasniedz skaidri, kodolīgi, interesanti, loģiskā secībā un auditorijai ir viegli izsekot domu gājienam. Pārejas starp sadaļām ir līdzenas un sasaistītas
6 p.
Skolēns informāciju pasniedz skaidri, kodolīgi, interesanti, loģiskā secībā un auditorijai ir viegli izsekot domu gājienam. Bet pārejas starp sadaļām ir līdzenas, nav sasaistītas.
4 p.
Ne vienmēr skaidra, kodolīga un loģiski secīga informācija. Auditorijai brīžiem ir pagrūti izsekot, jo prezentētājs lēkā no vienas lietas pie otras. Vājas pārejas starp sadaļām.
2 p.
Prezentāciju ir grūti uztvert, jo informācija bieži nav secīga, ir neskaidra un neorganizēta. Ir vairākas novirzes no galvenās tēmas. Neveiklas pārejas starp sadaļām.
2. Tēmas pārzināšana (20%)
8 p.
Skolēns lieliski pārzina un izprot materiālu, tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Ir veikta dziļa tēmas izpēte. Teicami atbild uz jautājumiem pār tēmu, kā arī tās atsevišķām detaļām.
6 p.
Skolēns parāda labu vispārēju izpratni par materiālu, labi pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Ir veikta pamatīga tēmas izpēte. Labi atbild uz jautājumiem par tēmu.
4 p.
Skolēns parāda daļēju izpratni par materiālu, pietiekami pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Nav pārāk dziļa izpēte. Daļēji atbild uz jautājumiem par tēmu.
2 p.
Skolēns parāda sliktu izpratni par materiālu, virspusēji pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Tēma izpētīta virspusēji. Vāji atbild uz jautājumiem par tēmu.
3. Radošums (10%)
4 p.
Ļoti radošs un oriģināls darbs. Tēlains izmantoto materiālu pielietojums un dizains. Neparasti izdales materiāli, vizuālais noformējums vai prezentēšanas metodes
3 p.
Ir redzama zināma oriģinalitāte un radošums prezentācijā.
2 p.
Rutīnas pieeja prezentācijai ar nelielu oriģinalitāti un radošumu
1 p.
Radošuma trūkums. Ļoti parasta un tipiska prezentācija.
4. Vizuālais un tehniskais noformējums (10%)
4 p.
Vienkārša, skaidra, viegli lasāma prezentācija. Labi pārskatāms izkārtojums nodrošina skatītājam teicamu uztveramību. Labs dizains, kas lieliski saskan ar saturu, turklāt efektīvi pielietots. Skaitliska un komplicēta informācija strukturēta shēmās, diagrammās un grafikos. Lielisks piemērs, ka lietot vizuālos līdzekļus, lai papildinātu runu. Nav pareizrakstamības kļūdu.
3 p.
Lielākoties vienkārša, skaidra, viegli lasāma prezentācija. Labs dizains, kas ir vienots ar tēmu. Tiek izmantotas shēmas, diagrammas vai grafiki. Vizuālā informācija papildina runātāju. Vietām pietrūkst vienota noformējuma. Ir atsevišķi nepārskatāmi veidoti slaidi. Ne vairāk kā 2 pareizrakstamības kļūdas.
2 p.
Kopumā saprotama, taču slaidos nav izcelta svarīga informācija. Vietām grūti lasāma prezentācija. Vizuāli atbilstoša saturam, taču samērā primitīva. Neliela sapratne, kā veidot saistošus vizuālos līdzekļus, lai papildinātu runu. Ne vairāk kā 3-4 pareizrakstamības kļūdas.
1 p.
Zemas kvalitātes vai nekādi vizuāli līdzekļi, grūti lasāma, tehniski nepareiza, slikti veidota prezentācija. Slikta vienotība ar saturu. Saturs grūti uztverams nepietiekamas uzskatāmības dēļ. Ne vairāk kā 5-7 pareizrakstamības kļūdas.
5. Kopsavilkums (20%)
8 p.
Prezentācijā un prezentācijas kopsavilkumā uzsvērti svarīgākie punkti, spēcīgi secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Sniegtas atbildes uz izvirzītājiem jautājumiem, secinājumi par mērķu sasniegšanu. Pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
6 p.
Prezentācijas kopsavilkumā pieminēti galvenie punkti, ir secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Maz pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
4 p.
Prezentācijas kopsavilkumā neskaidri minēti svarīgākie punkti un secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Minimāli pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
2 p.
Prezentācijā iztrūkst kopsavilkuma, kā arī secinājumu par apskatīto tēmu vai problēmu. Nav pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
6. Uzstāšanās (20%)
8 p.
Lieliska uzstāšanās. Acīmredzama pārliecinātība, viegls stāstījums, labs acu kontakts ar klausītājiem, lieliski izmantoti žesti, piesaista auditorijas uzmanību, labi lieto atgādnes (pierakstus). Skaidra, skaļa balss un precīzi izrunāti termini. Ievērots laika limits.
6 p.
Laba uzstāšanās. Vērojama pārliecinātība, raits stāstījums, pieņemams acu kontakts ar klausītājiem, labi izmantoti žesti. Skaidra, saprotama balss un lielākoties precīzi izrunāti vārdi. Ievērots laika limits.
4 p.
Pieņemama uzstāšanās. Brīžiem teksts tiek lasīts no pierakstiem vai ekrāna, neliels acu kontakts ar klausītājiem, manāmi daudz stostīšanās un vietām nav raits stāstījums. Nav ievērots laika limits.
2 p.
Slikta uzstāšanās. Skolēns ir nesagatavojies, uzstājas neveikli, lasa tekstu no ekrāna, pagriezies pret auditoriju. Gandrīz nekāds acu kontakts. Nav ievērots laika limits.


Vērtēšanas tabula

Kritēriji
Darba struktūra
Tēmas pārzināšana
Radošums
Vizuālais un tehniskais noformējums
Kopsavilkums
Uzstāšanās
KOPĀ
Maksimālais punktu skaits
8
8
4
4
8
8
40
1.skolēns (grupa)2.skolēns (grupa)3.skolēns (grupa)Vērtēšanas skala

Vērtējums (ballēs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkti no…
1
4
8
13
18
23
28
31
34
38
Procenti no … (%)
1
11
21
33
46
58
70
78
87
953.pielikums
Skolēnu radošo darbu vērtēšanas kritēriji
vizuālajā mākslā

1. Atbilstība tēmai
2 p.
Darbs atbilst stundas tēmai
1 p.
Darbs daļēji atbilst stundas tēmai
0 p.
Darbs neatbilst stundas tēmai
2. Kompozicionālais risinājums
2 p.
Objekti iekomponēti lapā, izveidota uzdevumam atbilstoša kompozīcija, izmantoti kompozīcijas izteiksmes līdzekļi (dominante, dinamika, ritms utt.)
1 p.
Objekti ir daļēji iekomponēti lapā, ir dažas kompozīcijas kļūdas
0 p.
Objekti nav iekomponēti lapā, daudz kompozīcijas kļūdu
3. Tehnikas pielietojums
2 p.
Ir veiksmīgi izvelēta uzdevumam atbilstoša tehnika, labs grafiskais / kolorītiskais risinājums, skolēns prot strādāt izvelētajā tehnikā
1 p.
Ir dažādas kļūdas grafiskā / kolorītiskā risinājumā, tehniskos paņēmienos
0 p.
Skolēns neprot strādāt izvēlētajā tehnikā, ir daudz kļūdu grafiskā / kolorītiskā risinājumā
4. Izpildes kvalitāte
2 p.
Darbs izpildīts ļoti kvalitatīvi, rūpīgi
1 p.
Darbs izpildīts kvalitatīvi, bet ir dažas nepilnības, paviršības
0 p.
Darbs izpildīts pavirši, slikta kvalitāte
5. Radoša pieeja
2 p.
Darbs izpildīts oriģināli, nestandarti, ar radošu pieeju
1 p.
Darbs izpildīts interesanti, ir dažas jaunas idejas
0 p.
Darbs izpildīts primitīvi, bez radošas pieejas

Vērtēšanas tabula un skala

Kritēriji
Atbilstība tēmai
Kompozi-cionālais risinājums
Tehnikas pielietojums
Izpildes kvalitāte
Radoša pieeja
KOPĀ
(vērtējums ballēs)
Maksimālais punktu skaits - vērtējums
2
2
2
2
2
10
1.skolēns


2.skolēns


3.skolēns


1 komentārs:

 1. After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS
  AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346

  AtbildētDzēst