ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Metodiskās padomes sēdes protokols Nr.1 (09.09.2015.)

Sēde sākās:        plkst. 15.10
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Regīna Solovjova, Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Sima Irišina, Jeļena Narica, Naļa Hohlova, Marianna Bondenkova.
Sēde beidzās:     plkst. 16.10

Darba kārtība:
1.      Iepazīšanās ar МР sastāvu.
2.      MP darba atskaites par 2014./2015.mācību gadu apspriešana.
3.      MP uzdevumi 2015./2016.mācību gadam.
4.      Par mācību programmām un izglītības standartiem 2015./2016.mācību gadam.
5.      MP darba plāna 2015./2016.mācību gadam apspriešana.
6.      Organizatoriskie jautājumi.

1.      2015./2016.mācību gadā par MK vadītājiem ir norīkoti  skolotāji:
Nr.
p.k.
MK nosaukums
Mācību priekšmetu skolotāji
Vadītājas
1.       
Valodas komisija
§         Latviešu valodas un literatūras
§         Svešvalodas
§         Krievu valodas un literatūras
Ināra Čodare
Raisa Dukaļska
Sima Irišina
2.       
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu komisija
Matemātikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, ekonomikas, veselības mācības
Jeļena Narica
3.       
Cilvēka un sabiedrības komisija
Sociālzinību, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, psiholoģijas
Regīna Solovjova
4.       
Mākslas komisija
Mūzikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas, sporta
Marianna Bondenkova
5.       
Sākumskolas komisija
Sākumskolas, ētikas, kristīgās mācības
Naļa Hohlova

2015./2016.mācību gadā par metodiskās padomes vadītāju norīkota direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Meiere. Nolemts, ka Ināra Čodare protokolēs MP sēdes.

2.    Tika apspriesta MP darba atskaite par 2014./2015.mācību gadu (skat. pielikumā). Nolemts MP darbību 2014./2015.mācību gadā novērtēt labi.

3.  Tika apspriesti piedāvātie MP uzdevumi 2015./2016.mācību gadam (skat. darba plānā). Priekšlikumu un papildinājumu nav.

4.  S.Meiere atgādināja, ka informācija par mācību priekšmetu standartiem, pēc kuriem jāstrādā 2015./2016.mācību gadā, ir metodiskajā kabinetā. Tika nolemts MK sēdēs līdz 30.09.2015. izskatīt mācību programmas priekšmetos, pēc kuriem skolotāji strādās 2015./2016. mācību gadā. MK sēdes protokolus līdz 30.09.2015. nodot S.Meierei.

5.   Pamatojoties uz MP uzdevumiem un uz MK priekšlikumiem tika vienbalsīgi nolemts projektu nedēļu nosaukt „Mana daudzveidīgā pasaule”. Darba organizācijas forma – pa klasēm; priekšmetu skolotāji palīdzēs klašu audzinātājiem. 9. un 12.klasēs organizēt konsultācijas, lai veiksmīgāk sagatavotu skolēnus eksāmeniem.

6.      Skolas priekšmetu olimpiādes nolemts organizēt atbilstoši Rēzeknes pilsētas IP olimpiāžu plānam 2015./2016.mācību gadam (skat. pielikumā). Grafika kopijas tiks nodotas MK vadītājiem. Vienbalsīgi tika nolemts piedāvāt Izglītības Pārvaldei grozīt Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem 2015./2016.mācību gadā, papildinot p.2.6 ar vārdiem: „1.-9.klašu izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, ir tiesīgs izvēlēties olimpiādes pierakstu un uzdevumu izpildīšanas valodu – mācībvalodu vai latviešu valodu (izņemot olimpiādes svešvalodās un latviešu valodas olimpiādi)”.

7.   Tika sastādīts III un IV stāva stendu noformējuma grafiks 2015./2016.mācību gadam. (skat. pielikumā). Vienbalsīgi nolemts atstāt un mācību gada laikā papildināt III stāvā Skolas Parlamenta izstādi par skolas olimpiāžu uzvarētājiem.

8.   S.Meiere atgādināja, ka skolas Metodiskajai Padomei ir izveidots savs blogs, kur regulāri novietota svarīga informācija par MP darbību (http://rez2vskmp.blogspot.com/). S.Meiere informēja, ka informācijai par skolu var tagad arī sekot facebookā - Rēzeknes 2.vidusskola (https://www.facebook.com/pages/R%C4%93zeknes-2-vidusskola/164333070293950)

9.   S.Meiere uzaicināja MK vadītājus mudināt skolotājus 2015./2016.mācību gadā aktīvi piedalīties pilsētas radošuma mēnesī.


Vadīja:                                   S.Meiere


Protokolēja:                           I.Čodare

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru